توليد و استفاده از پلاستيک‌ها در صنعت کشاورزی به دليل نياز روزافزون جمعيت جهان به توليد مواد غذايی طی 50 سال اخير رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. با توجه به محدوديت اراضی قابل‌کشت سطح سياره زمين و افزايش استانداردهای زندگی در کشورهای توسعه‌يافته و عطش بالای کشورهای درحال‌توسعه در رسيدن به رفاه اجتماعی، نياز به افزايش بازدهی کشت به‌ويژه در محصولات حساس و راهبردی به‌شدت احساس می‌شود. افزون بر اين، با تبديل امنيت غذايی به يکی از مسائل مهم جهانی، بهره‌گيری از نایلون‌های کشاورزی اين امکان را فراهم می‌آورد که توليد مواد غذايی ضمن تضمين توسعه‌ی پايدار، افزايش ميزان کشت را نيز در پی داشته باشند.
بنابراين برای دستيابی به اين نيازهای غذايی ضروری جمعيت 9 ميلياردی زمين در سال 2050 می‌بايست ضمن افزايش کيفيت محصولات ميزان ضايعات آن را نيز کاهش داد. نایلون‌های گلخانه‌ای با دارا بودن سهم بيش از 30 درصدی از نظر حجم توليد در بازار گسترده‌ی نایلون‌های کشاورزی يکی از مهم‌ترين ابزارها برای پاسخگويی به اين نيازها هستند. اين مهم، به‌ويژه، توجه به خواص نایلون‌های توليدی را به‌شدت افزايش مي‌دهد چرا که کيفيت و کمّيت محصول نهايی مستقيماً تحت تأثير ويژگی های نایلون قرار دارد. براي نمونه در برخی از محصولات، بهره‌گيری از برخی نایلون‌های دارای افزودنی‌های ويژه می تواند با تبديل بخشی از طيف نوری خورشيد به طيف مورد نياز گياه ميزان رشد آن را افزايش داده و بهره‌وری کشت را افزايش دهد.

green house

پيش‌بينی می شود بازار جهانی توليد محصولات نایلون‌های کشاورزی در سال 2019 حدود 4.14 ميليارد دلار باشد. همچنين، ميزان مصرف نایلون‌های کشاورزی در آمريکای شمالی در سال 2012 حدود 196000 تن بوده است. بازار اروپا نيز از اين نظر به دليل کاهش زمين‌های قابل کشاورزی به اشباع تقريبی رسيده است درحالی که انتظار می‌رود بازارهای آسيايی روند رو به رشدی را در مصرف اين نایلون‌ها تجربه کنند.
البته مشکلی که از نگاه دوستداران محيط‌‌زيست در به‌کارگيری پلاستيک‌ها در کشاورزی اهميت می‌يابد، توليد زباله‌های پلاستيکی بيشتر با توليد بيشتر اين دسته محصولات است که از بسياری جهات نگرانی به‌جا و درستی به شمار می آيد چرا که مصرف بسياری از اين پلاستيک‌ها به يک‌فصل کشاورزی خلاصه مي‌شود. برای حل اين مشکل نيز راه‌حل‌هايی همچون ساخت نایلون‌های علامت‌گذاری شده و دارای شناسه جهت شناسایی پس از اتمام طول عمر و بازيافت اختصاصی، افزايش طول عمر نایلون‌های گلخانه‌ای جهت کاهش مصرف و افزايش طول دوره‌های تعويض و توليد نایلون‌های کشاورزی زيست‌تخريب‌پذير ارائه‌شده است که با موفقيت نيز روبرو بوده‌اند.
دراين بين افزايش طول عمر نایلون‌ها ضمن لحاظ کردن مسائل زيست‌محيطی؛ به دليل حجم کمتر تعميرات موجب کاهش هزينه‌های جاری گلخانه و افزايش بازدهی کلی آن می‌شود. از مهم‌ترين عوامل کاهش عمر اين پلاستيک‌ها حشره‌کش‌های گوگردی است که به‌ويژه برای مبارزه با بيماری‌های قارچی در محصولاتی همچون انگور، توت‌فرنگی و سبزی‌ها به کار می‌رود. با توجه به اينکه اين ماده از اصلی‌ترين موادی است که در کشاورزی ارگانيک نيز به کار گرفته می‌شود، نيلوفر پلاستيک يزد در همکاری با پارسا پليمر شريف تدابيری خاص جهت ساخت نایلون‌هایی که مقاومت خوبی نسبت به اين ماده و سموم مشابه دارند انديشيده‌اند.
استفاده از نایلون‌های گلخانه‌ای مناسب در گلخانه‌ها همچنين می تواند ميزان حجم آب مصرفی در توليد محصول را به‌شدت کاهش دهد. اين ويژگی به‌ويژه برای کشورهای کم آب جهان «ازجمله کشور ما ايران» که در سال‌های اخير دچار بحران آبی جدی شده است، بسيار مفيد فايده خواهد بود چرا که با تغيير کشت سنتی به کشت گلخانه‌ای – به‌خصوص اگر از استانداردهای لازم برخوردار باشد - می‌توان ميزان آب پنهان هر محصول را کاهش داده و به‌صورت هم‌زمان موجبات آسيب کمتر به محيط‌زيست در عين افزايش رفاه جامعه را فراهم آورد. از همين روی توجه به توسعه‌ی نایلون‌های باکيفيت و تخصصی در کشور برای نجات کشاورزی و منابع زيستی همچون منابع زيرزمينی آب بسيار ضروری و حياتی به نظر مي‌رسد.

green house