نوع محصول

افزودنی

نایلون 50 سانت الی 5 متری کشاورزی ساده

-

نایلون 4 متری الی 5 متری کشاورزی

UV %1

نایلون 4 متری الی 5 متری کشاورزی

UV  %0.5

نایلون 4 و 5 متری کشاورزی

رنگ

نایلون 4.5 متری الی 6.5 متری کشاورزی

UV  %1

نایلون 8 متری کشاورزی

UV  %1

کمربند 50 و 60 سانتی کشاورزی

UV  %1

نایلون شرینک

-

توضیحات:

اين محصولات برای پوشش تونل های کم ارتفاع و محصولات جاليزی و همچنين پاکسازی و ضدعفونی کننده خاک استفاده می شود.

UV: باعث افزایش طول عمر نایلون می گردد.